បណ្ណាល័យ​នៃ​សាកល​វិទ្យាល័យ​ភូមិន្ទ​នីតិសាស្រ្ត​ និង​វិទ្យាសាស្ត្រ​សេដ្ឋកិច្ច

បណ្ណាល័យ អេឡិចត្រូនិច

E-Book


Categories

ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រមលើអនុសញ្ញាលេខ ១៥០ ស្តីពីរដ្ឋបាលការងារនៃអង្គការ អន្តរជាតិខាងការងារ

ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រមលើអនុសញ្ញាលេខ ១៥០ ស្តីពីរដ្ឋបាលការងារនៃអង្គការ អន្តរជាតិខាងការងារ

Title: ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រមលើអនុសញ្ញាលេខ ១៥០ ស្តីពីរដ្ឋបាលការងារនៃអង្គការ អន្តរជាតិខាងការងារ

Category: កម្រងបទដ្ឋានគតិយុត្ត

Sub-Category: ច្បាប់

Author: រដ្ឋសភា

Publisher: រដ្ឋសភា

Publish Location: កម្ពុជា

Publish Date: 1999

Language: ភាសាខ្មែរ

ISBN: N/A

Number of Page: N/A

Others ច្បាប់