បណ្ណាល័យ​នៃ​សាកល​វិទ្យាល័យ​ភូមិន្ទ​នីតិសាស្រ្ត​ និង​វិទ្យាសាស្ត្រ​សេដ្ឋកិច្ច

បណ្ណាល័យ អេឡិចត្រូនិច

E-Book


Categories

ប្រកាសស្តីពីការអនុវត្តអាករលើតម្លៃបន្ថែមលើការផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលកសិកម្មមិនទាន់កែច្នៃ

Title: ប្រកាសស្តីពីការអនុវត្តអាករលើតម្លៃបន្ថែមលើការផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលកសិកម្មមិនទាន់កែច្នៃ

Category: កម្រងបទដ្ឋានគតិយុត្ត

Sub-Category: ប្រកាស

Author: ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

Publisher: ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

Publish Location: កម្ពុជា

Publish Date: 2016

Language: ភាសាខ្មែរ

ISBN: N/A

Number of Page: N/A

Others ប្រកាស