បណ្ណាល័យ​នៃ​សាកល​វិទ្យាល័យ​ភូមិន្ទ​នីតិសាស្រ្ត​ និង​វិទ្យាសាស្ត្រ​សេដ្ឋកិច្ច

បណ្ណាល័យ អេឡិចត្រូនិច

E-Book


Categories

ប្រាក់ឈ្នួល (Wage)

ប្រាក់ឈ្នួល (Wage)

Title: ប្រាក់ឈ្នួល (Wage)

Category: ឯកសារសាស្ត្រាចារ្យ

Sub-Category: បណ្ឌិត ង៉ាន់ ស៊ុនដេត

Author: ង៉ាន់ ស៊ុនដេត

Publisher: រដ្ឋសភា

Publish Location: RULE

Publish Date: 2024

Language: ភាសាខ្មែរ

ISBN: N/A

Number of Page: 21

Others បណ្ឌិត ង៉ាន់ ស៊ុនដេត