បណ្ណាល័យ​នៃ​សាកល​វិទ្យាល័យ​ភូមិន្ទ​នីតិសាស្រ្ត​ និង​វិទ្យាសាស្ត្រ​សេដ្ឋកិច្ច

បណ្ណាល័យ អេឡិចត្រូនិច

E-Book


Categories

CAMBODIA`S FUTURE JOBS: LINKING TO THE ECONOMY OF TOMORROW

N/A

Title: CAMBODIA`S FUTURE JOBS: LINKING TO THE ECONOMY OF TOMORROW

Category: កម្រងឯកសារសេដ្ឋកិច្ច

Sub-Category: សេដ្ឋកិច្ចអភិវឌ្ឍ

Author: ធនាគារពិភពលោក

Publisher: ធនាគារពិភពលោក

Publish Location: កម្ពុជា

Publish Date: 2007

Language: ភាសាខ្មែរ

ISBN: N/A

Number of Page: 0

Others សេដ្ឋកិច្ចអភិវឌ្ឍ