បណ្ណាល័យ​នៃ​សាកល​វិទ្យាល័យ​ភូមិន្ទ​នីតិសាស្រ្ត​ និង​វិទ្យាសាស្ត្រ​សេដ្ឋកិច្ច

បណ្ណាល័យ អេឡិចត្រូនិច

E-Book


Categories

The Impacts of Natural Disaster and Rural Finances on the Farmers: A Case Study of Cambodia and Inclusive Policy

The Impacts of Natural Disaster and Rural Finances on the Farmers: A Case Study of Cambodia and Inclusive Policy

Title: The Impacts of Natural Disaster and Rural Finances on the Farmers: A Case Study of Cambodia and Inclusive Policy

Category: ឯកសារសាស្ត្រាចារ្យ

Sub-Category: PHON Sophat

Author: PHON Sophat

Publisher: RULE

Publish Location: Cambodia

Publish Date:

Language: English

ISBN: N/A

Number of Page: N/A

Others PHON Sophat