បណ្ណាល័យ​នៃ​សាកល​វិទ្យាល័យ​ភូមិន្ទ​នីតិសាស្រ្ត​ និង​វិទ្យាសាស្ត្រ​សេដ្ឋកិច្ច

បណ្ណាល័យ អេឡិចត្រូនិច

E-Book


Categories

The effects of fiscal policy in taxation constraint using the CGE model (Case Study of Cambodia)

The effects of fiscal policy in taxation constraint using the CGE model (Case Study of Cambodia)

Title: The effects of fiscal policy in taxation constraint using the CGE model (Case Study of Cambodia)

Category: ឯកសារសាស្ត្រាចារ្យ

Sub-Category: PHON Sophat

Author: PHON Sophat

Publisher: RULE

Publish Location: Cambodia

Publish Date: 2015

Language: English

ISBN: N/A

Number of Page: N/A

Others PHON Sophat