បណ្ណាល័យ​នៃ​សាកល​វិទ្យាល័យ​ភូមិន្ទ​នីតិសាស្រ្ត​ និង​វិទ្យាសាស្ត្រ​សេដ្ឋកិច្ច

បណ្ណាល័យ អេឡិចត្រូនិច

E-Book


Categories

The impact of investment on climate change: The case study of Cambodia

The impact of investment on climate change: The case study of Cambodia

Title: The impact of investment on climate change: The case study of Cambodia

Category: ឯកសារសាស្ត្រាចារ្យ

Sub-Category: PHON Sophat

Author: PHON Sophat

Publisher: RULE

Publish Location: Cambodia

Publish Date: 2020

Language: English

ISBN: N/A

Number of Page: N/A

Others PHON Sophat