បណ្ណាល័យ​នៃ​សាកល​វិទ្យាល័យ​ភូមិន្ទ​នីតិសាស្រ្ត​ និង​វិទ្យាសាស្ត្រ​សេដ្ឋកិច្ច

បណ្ណាល័យ អេឡិចត្រូនិច

E-Book


Categories

Title: ការគ្រប់គ្រងប្រាក់បញ្ញើរបស់ធនាគារ អ៊ូរី (ខេមបូឌា) ម.ក ទីស្នាក់ការកណ្ដាល

Category: សារណា

Field: ធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ

Adviser: ងួន ហេង

Student: សយ គុន្ធា - ធឿន ម៉ានីន

Publication Type: PDF

Publish Date: 2023

Publication Location: ស.ភ.ន.វ.ស

Language: ភាសាខ្មែរ

Promotion: N/A

Number of Pages: N/A

Others ធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ