បណ្ណាល័យ​នៃ​សាកល​វិទ្យាល័យ​ភូមិន្ទ​នីតិសាស្រ្ត​ និង​វិទ្យាសាស្ត្រ​សេដ្ឋកិច្ច

បណ្ណាល័យ អេឡិចត្រូនិច

E-Book


Categories

Title: បរិបទនៃការប្រមូលពន្ធលើប្រាក់បៀវត្សសាខាពន្ធដារខណ្ឌចំការមន

Category: សារណា

Field: គណនេយ្យ

Adviser: ឆាយ ជាហេង

Student: ឆឹង សុផាន់ណាកា - មាស ចន្ទាវឌ្ឍនា

Publication Type: PDF

Publish Date: 2023

Publication Location: ស.ភ.ន.វ.ស

Language: ភាសាខ្មែរ

Promotion: N/A

Number of Pages: N/A

Others គណនេយ្យ