បណ្ណាល័យ​នៃ​សាកល​វិទ្យាល័យ​ភូមិន្ទ​នីតិសាស្រ្ត​ និង​វិទ្យាសាស្ត្រ​សេដ្ឋកិច្ច

បណ្ណាល័យ អេឡិចត្រូនិច

E-Book


Categories

Title: អាជីវកម្មការហ្វេលក្ខណៈគ្រួសារ

Category: សារណា

Field: សេដ្ឋកិច្ចអភិវឌ្ឍ

Adviser: ឈុន ពហុ

Student: រ័ត្ន សុវណ្ណរិថ្ថៈដា - ទឹម គីមហាក់

Publication Type: PDF

Publish Date: 2023

Publication Location: ស.ភ.ន.វ.ស

Language: ភាសាខ្មែរ

Promotion: N/A

Number of Pages: N/A

Others សេដ្ឋកិច្ចអភិវឌ្ឍ