បណ្ណាល័យ​នៃ​សាកល​វិទ្យាល័យ​ភូមិន្ទ​នីតិសាស្រ្ត​ និង​វិទ្យាសាស្ត្រ​សេដ្ឋកិច្ច

បណ្ណាល័យ អេឡិចត្រូនិច

E-Book


Categories

Title: អេប៊ីអេ ម៉ូបាលប៊េងឃីង (ABA Mobile Banking)

Category: សារណា

Field: គ្រប់គ្រងធុរកិច្ច

Adviser: សូវ វេងនី

Student: ថាយ វិថី - ឡេង វិយ៉ាដា

Publication Type: PDF

Publish Date: 2023

Publication Location: ស.ភ.ន.វ.ស

Language: ភាសាខ្មែរ

Promotion: N/A

Number of Pages: N/A

Others គ្រប់គ្រងធុរកិច្ច